Глушковецький А.Л.

Глушковецький Анатолій Леонідович

Народився 30 серпня 1982 року у селі Міцівці Дунаєвецького району Хмельницької області у сім’ї службовця та педагога.

У 1988-1999 рр. навчався у Міцівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Після її закінчення у 1999 році вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

Під керівництвом кандидата філософських наук, доцента О.О. Городецького виконав наукову роботу “Міжцивілізаційний діалог у сучасному

світі з позицій Третьої світової теорії Муаммара Каддафі”, що була визнана кращою на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт у м. Києві, а А.Л. Глушковецький нагороджений дипломом переможця та цінним подарунком посольства Лівії в Україні. З ініціативи організаторів конкурсу єдиний серед студентського загалу був запрошений взяти участь у міжнародній науковій конференції присвяченій альтернативним моделям розвитку суспільства на початку XXI століття. Незабаром за результатами конференції вийшла перша наукова публікація.

Водночас, після перемоги в університетській олімпіаді А.Л. Глушковецький був делегований в Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини для участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з політології. За умов гострої конкуренції з понад 90 учасниками йому вдалося увійти в число призерів інтелектуальних змагань.

Після успішного завершення навчання в Кам’янець-Подільському державному університеті у 2004 році був рекомендований до вступу в аспірантуру. Певний час працював вчителем історії та географії Міцівецької загальноосвітньої школи.

Кандидатська дисертація «Вибори до Державних Дум і становлення парламентаризму в Російській імперії у 1906-1917 рр. (на матеріалах Подільської губернії)» успішно захищена у квітні 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (керівник д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України, заст. директора Інституту історії НАН України О.П. Реєнт).

З листопада 2007 року розпочав працювати асистентом кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського державного університету, згодом був обраний на посаду; старшого викладача, а у листопаді 2011 р. – доцента. У січні 2013 р. отримав атестат доцента кафедри.

Коло наукових інтересів проблема парламентаризму у Російській імперії. Підсумком тривалої дослідницької роботи стала монографія «Демократія в провінції: вибори та діяльність депутатів Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії», видана у 2010 році. Загалом науковий доробок налічує понад 70 праць наукового та науково-методичного характеру.

З 2013 року виконує обов’язки заступника та відповідального секретаря Приймальної комісії університету.

Упродовж 2016-2017 років був членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертації за спеціальністю «Історія України» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

З 2019 р. обрано деканом історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Забезпечує викладання лекційних та практичних курсів «Історичної інформатики», «Історіографії архівознавства», «Історії архівних установ України». Здійснює керівництво кандидатським дисертаціями, дипломними роботами магістра та бакалавра.

Список публікацій

Монографії, підручники, навчальні посібники

1. Основи правознавства : навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський, О. Л. Баженов, А. А. Лубчинський, А. Л. Глушковецький, А.Л. Семенюк-Прибатень Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 298 с.

 Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Глушковецький А.Л. Унікальна архівна справа про вибори до Державної Думи з фонду Канцелярії Подільського губернатора. Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; [редкол.: С.Г. Кулешов (голов. ред.) та ін.]. Київ, 2017. Т. 24/25. С.226-233. https://undiasd.archives.gov.ua/studii/
2. Глушковецький А.Л. Документи архівів Києва та Москви про участь Української соціал-демократичної спілки у виборах до ІІ Державної думи Російської імперії. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / редкол.: А.Г. Філінюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип.10: Присвячено 100-річчю Української революції 1917-1921 рр. С.50-71. https://drive.google.com/file/d/1ZHBedseOZ2f2hS8C1x046yYdEGycXUd0/view
3. Глушковецький А.Л.
Трансформація державно-правової системи Російської імперії в 1905-1917 рр. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. 2018. Вип. 11. С. 517-531. (У співавторстві) https://drive.google.com/file/d/1-IoOWHSXRq1QOxtj5fKeP3i0xXaGmz8u/view
4. Глушковецький А.Л. Фонди Острозької повітової у справах виборів до Державної думи комісії Державного архіву Рівненської області як історичне джерело. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична / [редкол.: С.А. Копилов (гол. ред.), О.М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. ХІV. С.52-58. (У співавторстві) https://drive.google.com/file/d/1_oZJSWCerXCa5c_n-wPjlta2TiyFpLik/view
5. Глушковецький А.Л. Наукові форуми в Кам’янець-Подільському центрі наукових гуманітарних студій // Український історичний журнал. 2020. – №1. С.224-230. Web of Science (У співавторстві) http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/179737
6. Конференційна осінь вчених-істориків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С.340-353. (У співавторстві) https://drive.google.com/file/d/1EpQUKUgaazQ7DxbyKHhQr7exlwyM0LM8/view
7. Глушковецький А.Л. Суспільно-політична боротьба в Подільській губернії під час виборів до ІV Державної Думи Російської імперії // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Т.30 До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. С. 286-298. https://drive.google.com/file/d/1EBrqHmJI7wpxcJESVNQvrAP3VB7JHxsP/view
8. Глушковецький А.Л. Пантелеймон Блонський – український соціал-демократ із Поділля та селянство на початку ХХ ст. // Український селянин: збірник наукових праць. 2020. Вип.23. С.62-68. (У співавторстві) https://ukr-selianyn-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3899

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

1. Глушковецький А.Л. Петро Михайлович Рогожа: незвичайна доля звичайного селянина. Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: збірник науково-краєзнавчих праць / редкол.: Прокопчук В.С., голова, Ісакова І.А., відп. секретар, Баженов Л.В. та ін. Дунаївці; Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2019. Вип. 7. С. 99-109.
2. Глушковецький А.Л. Фонди Кам’янецької та Ушицької повітових виборчих комісій Державного архіву Хмельницької області як джерело вивчення виборів до ІІ Державної думи. Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». редкол.: В.Г. Байдич (гол.) Л.В. Баженов, Б.Г. Берковський та ін. Хмельницький, 2019. С. 77-79.
3. Глушковецький А.Л. Учительські семінарії Поділля в період Першої світової війни. Матеріали ХVІ Подільської історико-краєзнавчої конференції (27-28 листопада 2020 року). [присв. 55-річчю проведення першої Подільської історико-краєзнавчої конференції, 25-річчю діяльності Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при КПНУ імені Івана Огієнка]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 196-201. (У співавторстві)
4. Глушковецький А.Л. Губернська адміністрація vs польські землевласники: організація виборів до Державної Думи Російської імперії четвертого скликання в Подільській губернії. Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття-ІІ. Матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. Вінниця.: ТОВ ТВОРИ, 2020. С.108-113.
5. Глушковецький А.Л. Академічна доброчесність та система вищої освіти України: чи можливий перетин паралельних прямих? Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 02.11-11.12.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. Варшава, 2020. С.46-49. https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2021/01/iiasc_academic_integrity_11_2020.pdf
6. Глушковецький А.Л. Історія становлення правової освіти та викладання правових знань. Теоретико-методологічні аспекти підготовки вчителя правознавства: досвід і проблеми: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (04.12.2020 р. м. Кам’янець-Подільський) / [ред кол.: В.А. Дубінський, (голова), О.М. Федьков (співголова), А.Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка., 2021. С.5-8. (У співавторстві) https://kaf-archives.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/zbirnyk.pdf
7. Глушковецький А.Л. Нормативно-правові акти про вибори до Державної Думи Російської імперії у фондах Державних архівів Житомирської, Рівненської та Хмельницької облаcтей. Архівістика: теорія, методологія, практика: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / ред. кол.: С.А. Копилов (співголова), А.В. Хромов (співголова), О.М. Федьков, А.Л. Глушковецький та ін. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2021. С.52-55. https://kaf-archives.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/book_arhivistuka_ruta.pdf
8. Глушковецький А.Л. П.М. Балашов: штрихи до біографії // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 20, у 3 т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Т.1. С.16-18.
9. Глушковецький А.Л. Л.В. Баженов: учений, педагог, організатор історичної науки. Розвиток національного краєзнавства та історико-регіональних досліджень поділля та Південно-Східної Волині: досвід, проблеми, перспективи (до 75-річчя від дня народження професора Лева Васильовича Баженова): матеріали наукового круглого столу (05.02.2021 р. м. Кам’янець-Подільський) / [ред. кол. С.А. Копилов (голова), О.П. Реєнт (співголова) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С.99-105. (У співавторстві)

 


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури