Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін забезпечує викладання наступних дисциплін освітньо- кваліфікаційного рівня “бакалавр” :

1. Історія первісного суспільства

2. Спеціальні історичні дисципліни

3. Основи теорії держави і права

4. Соціальні комунікації: Документознавство й архівознавство та книгознавство й бібліотекознавство

5. Правознавство

6. Конституційне право України

7. Українська історіографія

8. Історія правових вчень

9. Основи трудового права

10. Основи цивільного права

11. Російський імперський проект.Російська імперія,СРСР.Осійська федерація

12. Історична термінологія

13. Історична наука в Російській імперії та СРСР

14. Стандартизація в діловодстві та архівній справі

15. Антропологія

16. Основи антропології

17. Археологія

18. Історія Росії

19. Історична інформатика в освіті та науці

20. Інформаціцйні технології в історичних дослідженнях

21. Основи сімейного права

22. Європейські країни пострадянського простору: проблема вибору моделі розвитку

23. Пам’яткознавство

Проведення практик 

1. Археологіяна практика

2. Педагогічна практика виробнича (педагогічна)

 

Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін забезпечує викладання наступних дисциплін освітньо- кваліфікаційного рівня “магістр” :

1. Міжнародне право

2. Архівні менеджмент та маркетинг

3. Історіографія архівознавства

4. Теорія та методологія архівознавства

5. Історія архівних установ України

6. Правові основи діяльності вищої школи

7. Археографія

8. Документологія

9. Інформаційні системи в архівній справі

10. Пам’яткознавство

11. Наукова інформація в архівній справі

12. Формування та використання архівного фонду України

13. Кіно-,фотодокументи в історичних дослідженнях

14. Архівна система та НАФ України

Проведення практик 

1. Педагогічна (асистентська) практика