Адамовський В.І.

Адамовський Володимир Іванович

Народився у 1977 р. в м. Кам’янець-Подільському Хмельницької області.

У 2000 р. закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права та магістратуру цього навчального заклалу (2009 р)/ Працював юрисконсультством і викладачем правознавства Кам’янець-Подільського індустріального технікуму.

У 2002-2004 рр. -старший інженер Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» НАН України. Одружений, виховує сина/

У червні 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Депортації населення України в першій половині XX століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Батьківщину». На 1 січня 2018 р. науковий доробок складає більше 30 опублікованих праць, в тому числі монографія «Ешелони у вічність. Депортації населення в першій половині XX ст.» та навчальний посібник “Основи права” (2011 р.).

З вересня 2004 р. працює на посаді старшого викладача кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін, з 2008 р. – доцента.

З вересня 2009 р. призначений на посаду директора Шепетівського НКІД. У 2009 р. закінчив навчання в магістратурі ХУУП та отримав кваліфікацію «магістр-права».

2011 р. рішенням атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін. З 2013 р. кафедру було перейменовано на кафедру архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін.

У 2016 році очолив новоутворений відділ профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки.

Список наукових праць

Монографії, підручники, навчальні посібники

1. Основи правознавства : навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський, О. Л. Баженов, А. А. Лубчинський, А. Л. Глушковецький, А.Л. Семенюк-Прибатень Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 298 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Адамовський В.І. Архіви українських дипломатичних місій унр та неурядових організацій в країнах Європи / В.І. Адамовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Т. 34. с. с. 220-234.
2. Адамовський В.І. Питання удосконалення процедури реабілітації жертв політичних репресій /В. І. Адамовський// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2018. Т. 28: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — с. 405-411.
3. Адамовський В. І. Інформаційна діяльность архівних установ: нормативно-правове регулювання / В.І. Адамовський // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична / [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’я нець-По діль сь кий національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. ХV. с. 37-43. https://drive.google.com/file/d/17B_z0fdo0pv1TLvh8ejxQtzoAq_JkhlG/view
4. Адамовський В. І. Переселення, виселення та депортація польського і німецького населення України в другій половині 30-х рр. ХХ століття / В.І. Адамовський // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична / [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільсь кий національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. ХІV. С. 200-205. https://drive.google.com/file/d/1_oZJSWCerXCa5c_n-wPjlta2TiyFpLik/view
5. Адамовський В. І. Виселення з Криму за етнічною ознакою / В.І. Адамовський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 11: До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. с.  с. 250-257.  http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1991/visn_hist_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. Адамовський В. І. Реабілітаційні процеси в Україні у 1953-1960 роках: нормативно-правова база / В.І. Адамовський // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична / [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. ХІІІ. с. 196-200. https://drive.google.com/file/d/1IwESoFTVY2Yf85g1rKc8t9ZzDF194ptM/view

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

1. Адамовський В., Лінник Н. Становлення та особливості правового статусу дітей // Літописець. Випуск 17: Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської науково практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 2 грудня 2021 року). Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022. с. 6 – 11. http://eprints.zu.edu.ua/33624/1/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C%2017.pdf
2. Адамовський В. І. Причини та наслідки депортації громадян за національною ознакою в 30-х роках ХХ ст. та гарантії держави щодо відновлення їх прав // Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена 70-річчю від дня народження академіка, доктора історичних наук, професора О. М. Завальнюка «Олександр Завальнюк – особистість, талановитий учений-історик, визначний педагог і менеджер вищої освіти» м. Кам’янець-Подільський, 30 листопада 2021 р.
3. Адамовський В. І. Державна політика у сфері надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти // Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 50- річчю від дня створення Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу // м. Кам’янець-Подільський, 1 червня 2021 р. https://um.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/prohrama_podilskyj-koledzh.pdf
4. Адамовський В.І. Правова освіта та виховання як гарантія дотримання прав і свобод // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» // Житомирський державний університет імені Івана Франка. – м. Житомир, грудень, 2020.
5. Адамовський В.І. Історія становлення правової освіти та викладання правових знань / Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки та діяльності вчителя правознавства: досвід і проблеми»: Кам’янець-Подільський, 2020. https://kaf-archives.kpnu.edu.ua/category/konferentsii-ta-seminary/
6. Адамовський В. І., Лінник Н.В. Правовий статус дитини: історико-правовий аспект // Вісник Кам’янець-Подільського національного університетуімені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський націо-нальний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 13: Присвячений 75-річчю від дня народження професора Л. В. Баженова. С. 172-177.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkpnui_2020_13_17
7. Адамовський Володимир, Лінник Наталія. Історія розвитку концепції прав людини у міжнародному праві // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична / [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’я нець-По діль сь кий національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. ХVІ. 184 с. (с. 48 – 56). https://drive.google.com/file/d/1rydAHzA6SOcaIH-7lNqZflWr9K_krLyn/view
8. Адамовський В.І. Законодавство України щодо регулювання наукової діяльності у закладах вищої освіти // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 18. Т.1. С. 3-5. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3343/Naukovi-pratsi-K-PNU-im.I.-Ohiienka-zbirnyk-za-pidsumkamy-zvitnoi-naukovoi-konferentsii%e2%80%93Vyp.18.%e2%80%93T.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9. Адамовський В. І. Збірники документів і матеріалів як джерело дослідження процесу реабілітації депортованих громадян / ВІ Адамовський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. — 268 с. — с.106-110.  http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1925/Naukovi-pratsi-K-PNU-im.I.-Ohiienka-Seriia-bibliotekoznavstvo-knyhoznavstvo-Vyp.5.pdf?sequence=5

Дисципліни

1. Правознавство
2. Правові основи діяльності вищої школи


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури