Баженов О.Л.

Баженов Олександр Львович

Кандидат історичних наук (2005), доцент, член Національної спілки краєзнавців України, дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України ПАН України про К-ПНУ імені Івана Огієнка, історик, археолог, досліджує Середнє Подністров’я доби Київської Русі та проблеми початків заселення території України первісними людьми.

Народився 25 жовтня 1977 р. у м. Кам’янці-Подільському. 1994-1999 рр. навчання на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, здобув фах учителя історії та правознавства. 1999-2000 рр. – служба у лавах Збройних сил України. У 2001-2004 рр., науковий працівник Національного природного парку «Подільські товтри», аспірант Кам’янець-Подільського державного університету. В березні 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Давньоруське Пониззя середини XII – середини XIII ст.: соціально-економічні, військово-політичні та культурно-духовні аспекти». З вересня 2004 р. працює на посаді асистента, з 2005 р. – старшого викладача кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дивсциплін, з 2008 р. – доцента кафедри.

Викладає дисципліни: «Історія первісного суспільства», «Основи антропології», «Міжнародне право», «Архівні менеджмент і маркетинг». Опублікував понад 50 наукових публікацій, 4 навчально-методичних посібників та підручник «Історія первісного суспільства» (2016), монографію «Історія та культура Середнього Подністров’я ІХ-ХІІІ століть». Здійснив упорядкування і перевидання «Археологічної карти Подільської губернії» Ю.Й. Сіцінського. Брав участь в археологічних експедиціях з дослідження Губинського городища ХІІ-ХІІІ ст., Літописної Бакоти та ін. пам’яток Учасник 26 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конфекцій, симпозіумів, круглих столів, один з організаторів І-VІІ Всеукр. студентських археологічних конференцій «Археологічні дослідження в Україні : здобутки і перспективи» (2006-2018 рр.).

Список наукових публікацій

Монографії, підручники, навчальні посібники

1.Основи правознавства : навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський, О. Л. Баженов, А. А. Лубчинський, А. Л. Глушковецький, А.Л. Семенюк-Прибатень Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 298 с.

 Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Баженов О.Л. Ранній палеоліт на території України: історіографічний аспект // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2017. Т.24: Присвячено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 рр. С.292-303. URL: http://onkp.kpnu.edu.ua/article/download/161085/160261
2. Баженов О.Л. Сучасна візія походження людини і людського суспільства в сучасній українській історіографії // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 10. С.13-20. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vkpnui_2017_10_4.pdf
3. Баженов О.Л. До проблеми заселення найдавнішими людьми території України (доба раннього палеоліту) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки . Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. Вип.11. До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С.116-124. URL: https://drive.google.com/file/d/1-IoOWHSXRq1QOxtj5fKeP3i0xXaGmz8u/view
4. Баженов О.Л. Середній палеоліт України: історіографічний аспект // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: 2019. Вип. 12. С. 18-27.URL: https://drive.google.com/file/d/1EpQUKUgaazQ7DxbyKHhQr7exlwyM0LM8/view
5. Баженов О.Л. Висвітлення правових аспектів впровадження непу на Поділлі в регіональній пресі // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: 2019. Вип. 12. С. 42-49. URL: https://drive.google.com/file/d/1EpQUKUgaazQ7DxbyKHhQr7exlwyM0LM8/view

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

1. Баженов О.Л., Остапов А.В. Становище і розвиток архівної справи в Хмельницькій області у другій половині 40-х рр. ХХ ст. (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) // Матеріали XVI Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції. [присв. 55-річчю проведення першої Подільської історико-краєзнавчої конференції, 25-річчю діяльності Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при К-ПНУ імені Івана Огієнка] / [ред. кол.: Копилов С.А. (співголова), Реєнт О.П. (співголова), Баженов Л.В. (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.279-283.
2.
Баженов О.Л. Міжнародне право в системі гуманітарних і суспільних дисциплін закладів вищої освіти України // Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки та діяльності вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Вcеукраїнської науково-практичної конференції (04.12.2020 р., м. Кам’янець-Подільський) / [ред. Кол: В. А. Дубінський (співголова), О.М. Федьков (співголова), А. Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С.7-9. URL: https://kaf-archives.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/zbirnyk.pdf
3. Баженов О.Л., Остапов А.В. Становище і розвиток Державного архіву Хмельницької області у 50-ті роки ХХ ст. (за матеріалами державного архіву Хмельницької області) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 13. С.272-283. URL: https://drive.google.com/file/d/1_5cZ4a3eLLWqbEF5vO1OxK1XRZ3i51gC/view
4. Баженов О.Л. Сергій Єсюнін, Дмитро Ващук, Антон Гловацький. Історія адвокатури Хмельниччини: монографія. Київ: КВІЦ, 2018. 324 с. (Серія «Регіональна історія адвокатури») // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л.В. Баженов ; відп. ред. С.А. Копилов]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 13. С.179-180.
5. Баженов О.Л., Остапов А.В. Архівні установи України як важливі наукові центри розвитку історичної науки та регіоналістики (1991-2020) (за матеріалими Державного архіву Хмельницької області) // Іван Огієнко і сучасна освіта: науковий збірник: серія історична / [редкол.: С.А. Копилов (гол.ред), О.М. Завальнюк (відп .ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. ХVІ. С.158-175.URL: https://drive.google.com/file/d/1_5cZ4a3eLLWqbEF5vO1OxK1XRZ3i51gC/view6. Баженов О. Л., Остапов А. В. Наукова, публіцистична та просвітницька робота працівників Державного архіву Хмельницької області у 50-х рр. ХХ ст. // Архівістика : теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / [ред. кол.: С. А. Копилов (співголова), А. В. Хромов (співголова), О. М. Федьков, А. Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С.14-19. URL: https://kaf-archives.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/prohrama-konferentsii-1.pdf

Дисципліни

Історія первісного суспільства
Археологія України
Актуальні проблеми археологічних досліджень
Екперементальна археологія

 

 


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури