Федьков О.М.

Федьков Олександр Миколайович

Народився в с.Доброволля Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, дослідник соціально-політичної історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., доктор історичних наук (2017), доцент (2004).

Випусник історичного факультету Кам’янець-Подільського педагогічного інституту. З 1986 р. працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені І.Огієнка.

1993 р. у Київському державномууніверситеті ім. Т.Шевченка захистив кандидатську дисертацію “Політичні партіїта селянські громадські організації на Правобережній Україні в 1905-1907 роки”.

2017 р. в Інституті історії України НАН України захистив дисертацію на здобуттянаукового ступеня доктора історичних наук на тему “Українська соціал-демократична спілка в суспільному житті Наддніпрянської України початку ХХ ст.”. Під керівництвом О.М. Федькова сім осіб захистили дисертаціїкандидата історичних наук. Нагородженийзнаком “Відмінник освіти України” МОН України (2005). Автор понад 150 наукових публікацій.

Список публікацій

Монографії, підручники, навчальні посібники

1. Федьков О. Українська соціал-демократична спілка: у пошуках ідейно-політичної ідентичності. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. 600 с.

 Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Федьков О. М. Йосип Зновіцький та інші: новоушицькі кадети в 1905–1907 роки // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2020. Т. 30: До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. С. 274–285. (Видання категорії «Б») URL: http://praci-history.kpnu.edu.ua/article/view/190388/190227
2. Федьков О. М. Слідами одного анонімного листа: орендування земель євреями у ПравобережнійУкраїнінаприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Укр. іст. журнал. 2020. № 4. С. 61–76. (У співавторстві)(Видання категорії «А»); URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=journal/2020/4
3. Федьков О. М. Політичні партії та селянство в українських ґуберніях Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст.: соціоментальні й інституційні чинники взаємодії // Укр. іст. журнал. 2021. №2. С. 42–61. (У співавторстві). (Видання категорії «А»); URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=UIJ_2021_2_5
4. Федьков О. М. Участь Української соціал-демократичної спілки в роботі загальноімперських з’їздів і конференцій РСДРП у 1905–1907 рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. № 2/ 2021 (54). С. 45–55. (У співавторстві). (Видання категорії «А»)
5. Федьков О. М. Співпраця подільських соціал-демократів із  газетою «Правда» (1908–1912 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2021. Т. 33: До 70-річчя від дня народження професора Олександра Завальнюка. С. 74–86. (У співавторстві). (Видання категорії «А») .

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

1. Федьков О. М., Кондрат В. О. Суспільно-політичне життя українських губерній Російської імперії в матеріалах Держархіву Російської Федерації // Архівістика : теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / [ред. кол.: С. А. Копилов (співголова), А. В. Хромов (співголова), О. М. Федьков, А. Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С.189-193.
URL: https://kaf-archives.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/book_arhivistuka_ruta.pdf
2. Федьков О.М., Ткач С.А. Міжпредметні зв’язки при викладання історії та правознавства в 9 класі ЗЗСО // Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки та діяльності вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Вcеукраїнської науковопрактичної конференції (04.12.2020 р., м. Кам’янець-Подільський). Електронне видання / [ред. кол.: С. А. Копилов (голова), В. А. Дубінський (співголова), О. М. Федьков (співголова), А. Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С.84-88.
URL: https://kaf-archives.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/zbirnyk.pdf
3. Федьков О. М. «Місто Гомель просить керувати ним». Гомельська організація РСДРП у складі Української соціал-демократичної спілки: організаційний статус і діяльність //

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп.
ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 13: Присвячений
75-річчю від дня народження професора Л. В. Баженова. С.160-171.
URL: https://drive.google.com/file/d/1_5cZ4a3eLLWqbEF5vO1OxK1XRZ3i51gC/view

Дисципліни

Українська історіографія

 


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури