Гуцал В.А.

Гуцал Віталій Анатолійович

Народився 25 червня 1970 р. в м. Дунаївці Хмельницької області в сім’ї вчителів. Проте всі наступні роки були пов’язані з Кам’янцем-Подільським.

У 1987 р. закінчив Кам’янець-Подільську середню школу № 3, цього ж року вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту. Після першого курсу був призваний на військову службу. Після демобілізації в 1989 р. продовжив навчання у вузі, де захопився давньою історією Поділля. У студентські роки брав активну участь в польових археологічних експедиціях та роботі наукового археологічного гуртка. Під керівництвом професора І. С. Винокура в 1993 р. захистив дипломну роботу на тему «Поховальний обряд племен раннього залізного віку Середнього Подністров’я (VІІІ–VІІ ст. до н.е.)». Після закінчення інституту залишився працювати на історичному факультеті лаборантом археологічної лабораторії. У складі археологічної експедиції Кам’янець-Подільського національного університету досліджував поховальні комплекси передскіфського часу біля с. Бернашівка на Вінниччині, скіфські курганні могильники поблизу сіл Шутнівці, Чабанівка, Теклівка, Малинівці, Колодіївка, Купин, Іванківці-Кам’янка, Рудковецьке городище ІХ–VІІ ст. до н.е., літописне Губинське городище ХІІ–ХІІІ ст. на Хмельниччині і старожитності м. Кам’янця-Подільського.

З 2006 р. є співорганізатором дев’яти міжнародних студентських конференцій «Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи», проведених на базі історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка.

З 2009 р. очолює науково-дослідну лабораторію археології.

У 2019 р. захистив дисертацію кандидата історичних наук на тему «Професор І. Винокур у науково-освітньому і громадському житті України (1948–2006 рр.)».

Забезпечує навчальну археологічну практику студентів.

У науковому доробку понад 100 наукових статей.

Cписок наукових праць

Монографії, підручники, навчальні посібники

1. Іон Винокур: визначний археолог, освітянин і громадський діяч : біобібліографічний покажчик. Кам’янець-Подільський нац. унів. ім. І. Огієнка ; [уклад.: В. А. Гуцал, редкол.: С. А. Копилов (голов. ред), О. Л. Баженов відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута». 2021. 146 с.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Гуцал А.Ф., Гуцал В.А. Археологічна експедиція та лабораторія археології історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. / [редкол.: О.П.Реєнт (голов. ред.), О.М.Завальнюк (відп. ред.), Л.В.Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2018. Т. 25. С. 621-645. URL: https://history.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/12/osvita-nauka-i-kultura-na-podilli-t.25.pdf
2. Гуцал В.А. Л. А. Коваленко, І.С. Винокур: штрихи творчої співпраці // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична /[ редкол.: С.А.Копилов (гол.ред) О.М.Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний унів. ім. І.Огієнка, 2018. Вип. ХІV. Т.1. С.42-51. URL: https://drive.google.com/file/d/1_oZJSWCerXCa5c_n-wPjlta2TiyFpLik/view
3. Гуцал В.А. Дослідження ранньоскіфського кургану біля с. Купин на Хмельниччині. Археологія і давня історія України / гол. ред. С. Скорий. Київ: ІА НАН України, 2019. Вип 2 (31). С. 258-267. URL:  http://vgosau.kiev.ua/load_period-sb/adiu_31(2).pdf
4. Гуцал В.А. Пам’яткоохоронні студії І. Винокура на Хмельниччині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 23. Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. С. 481–490. URL: https://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/arch/13-023-materialy-i-doslidzhennya-z-arkheolohiyi-prykarpattya-i-volyni-/
5. Гуцал В.А. Розробка І.Винокуром концепції черняхівської культури // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний унів. ім. І.Огієнка, 2020. Т.30: До 70-річчя від дня народження академіка В. С. Смолія С. 100-113. URL: https://drive.google.com/file/d/1CxIqcrSSlvKENNszYKnr-_2xTKzSKWJF/view
6. Гуцал В.А. До 60-річчя Богдана Степановича Строценя // Археологія 2020. № 2. С. 150-151. URL: http://vgosau.kiev.ua/a/Archaeology_2020_02.pdf
7. Гуцал В.А. Копилов С.А. Педагогічна діяльність професора І. Винокура в Кам’янець-Подільському університеті // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний унів. ім. І.Огієнка, 2020. Т.31 С. 213-230. URL: https://drive.google.com/file/d/1hMj6fZUzVVGowM7fuIEmiXVLFQL59FyN/view
8. Гуцал В.А. Памяти исследователя, коллеги и учителя. К 90-летию со дня рождения И. Винокура. Stratum plus. Археология и культурная антропология 2020. 5. С. 447–451. (Категорія «А»; Web of Science). URL: https:www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/Stratum+plus.+2020.+No5.aspx SCOPUS, Web of Science) ІSSN 1608-9057, WOS 1857-3533
9. Гуцал, А. Ф., Гуцал, В. А., Могилов, О. Д. Ранньоскiфський курган з кремацiєю на Захiдному Подiллi // Археологія 2021. № 1. c. 86—95. URL: http:vgosau.kiev.ua/a/Archaeology_2021_01.pdf
10. Гуцал В., Могилов О. К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала. Revista Arheologica Vol. XVII. nr. 1. – Chişinău 2021. pp. 125–127. (Категорія «А»; SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, Cite Faktor. ІSSN 2537-6144, 1857-016x) URL: https:drive.google.com/file/d/1kKLasmUBd8VpmngHrgmPI_Gc_PhbAFIO/view

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

1. Гуцал В.А., Гуцал А.Ф. Рятівні дослідження ранньоскіфського кургану на Городоччині. Археологія і фортифікація Середнього Подністров’я. Зб. мат. VІ Між. наук.-практ. конф. / [редкол.: О.О.Заремба (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2018. С. 63–68.
2. Гуцал В.А. Творчий шлях професора І. Винокура за матеріалами архівних фондів Хмельниччини. Вісник державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». Хмельницький, 2019. №1(4). С. 88–92.
3. Гуцал В.А. Історична Буша у творчості І. С. Винокура. Буша славетні сторінки історії. Матеріали науково-краєзнавчої конференції, 12 жовтня 2019 р. с. Буша Ямпільського району. Вінниця ПП Балюк І.Б. 2019. С. 10–18.
4. Гуцал В.А. Музейницькі студії І. Винокура на Житомирщині. Наук. праці Кам’янець-Подільський нац. унів. ім. І. Огієнка. зб. за підсумками звітної наук. конф. викл., доктор. і аспір. у 3 томах Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. унів. ім. І. Огієнка, 2019. Вип.18. Т. 1. С. 24–25.
5. Гуцал В.А., Гуцал А.., До питання створення археолого-історичного заповідника у Позбруччі в межах Городоцького і Гусятинського районів. Створення музею-скансену черняхівської культури. Перші кроки : зб. допов. за матер. конф. Тернопіль: АРТ Поліграф. 2019 С.74–92. (Гуцал А. Ф.)
6. Гуцал В.А. Дослідження діяльності І. Винокура на сторінках регіональних видань. Вісник державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина». Хмельницький 2020. №2(6). С. 182–187.
7. Гуцал В.А. Карачківецьке городище. Слідами історії Чемеровеччини (до 515-річчя відомої українки Роксолани (Анастасії Лісовської). Зб. праць за мат. всеукр. наук. істор.-краєз. конф. 20 лист. 2020 р. [редкол.: Л.В. Баженов (голова), Г.А. Мороз (відп. секретар) та ін.]. Чемерівці: РУТА, 2020. С. 20–24.
8. Гуцал В.А. Археологічні дослідження Чернівецького університету 1957 р. Археологія Буковини: Здобутки і перспективи. тези доповідей IV наукового семінару (м. Чернівці, 11 грудня 2020 р.) Чернівці: Технодрук. 2020. С. 46–51.
9. Гуцал В.А. Гуцал А.Ф., Кіноплівки як джерело вивчення історії археологічної експедиції Кам’янець-Подільського нац. унів. ім. І. Огієнка. Архівістика: теорія, методика, практика; матер. Другої  Між. наук.-практ. конф. (22–23 квітня 2021 р. м. Кам’янець-Подільський) [А.О. Глушковецький та ін.] Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута» 2021. С.67–72.
10. Гуцал В.А. Археологічні розвідки Чернівецького університет у 1958 р. Археологія Буковини: Здобутки і перспективи. тези доповідей V наукового семінару (м. Чернівці, 17 грудня 2021 р.) Чернівці: Технодрук. 2021. С. 40–45.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури