Лубчинський А.А.

Лубчинський Андрій Анатолійович

Народився 1970 р. в м. Кам’янець-Подільський у сім’ї викладачів. 1986 р. закінчив Кам’янець-Подільську СШ №14.

1991-1996 р.р. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту де здобув фах вчителя історії та суспільних дисциплін. Після завершення навчання у 1996 р. працював вчителем історії у Княжпільській ЗОШ І-ІІІ ступенів. В період з 1997 по 2001 рр. викладав історію і правознавство у Кам’янець-Подільському медичному училищі та ХПТУ № 15.

2001 р. розпочав розробку теми соціально-економічних перетворень в аграрному секторі України в 20-х роках XX ст. З 2003 р. працює у Кам’янець-Подільському державному університеті на кафедрі історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін. 2006 р. Лубчинському А. А. присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності «Історія України». В даний час Лубчинський А. А., доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, викладає в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка предмети «Правознавство», «Документознавство», «Архівні документні ресурси України» тощо. Розробляє тему правового і соціально-економічного підгрунтя сільськогосподарських перетворень в Україні. Має понад 20 наукових публікацій і методичних посібників в друкованому та електронному варіантах, що відповідають вимогам ВАК України, монографію «Два шляхи – два вибори. Дослідження соціально-економічних змін в аграрному секторі України в 20-х рр. XX ст.». Здійснює керівництво бакалаврськими та дипломними роботами студентів-випускників, а також керує написанням наукових статей студентами.

Список наукових праць

Монографії, підручники, навчальні посібники

1. Основи правознавства : навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр, В. І. Адамовський, О. Л. Баженов, А. А. Лубчинський, А. Л. Глушковецький, А.Л. Семенюк-Прибатень Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 298 с.

 Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Лубчинський А. А. До колгоспу через голодомор. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 10. – С. 271-278. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkpnui_2019_12_35
2. Лубчинський А. А. Продаж сільськогосподарських земель в Україні: pro et contra. Іван Огієнко і сучасна наука і освіта: науковий збірник: серія історична / [редкол.: С. А. Копилов (гол. ред.), О. М. Завальнюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. ХІV. С. 217-223. URL: https://drive.google.com/file/d/1_oZJSWCerXCa5c_n-wPjlta2TiyFpLik/view
3. Лубчинський А. А. Плакатне мистецтво СРСР в часи німецько-радянської війні. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 11. До 100 річчя заснування Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – С. 289-302. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkpnui_2019_12_35
4. Лубчинський А.А., Баженов О.Л. Висвітлення правових аспектів впровадження непу на Поділлі в регіональній пресі. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: 2019. – Вип. 12. – С. 42-49.URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkpnui_2019_12_35
5. Лубчинський А.А., Баженов О.Л. Середній палеоліт України: історіографічний аспект. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: 2019. – Вип. 12. – С. 18-27. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkpnui_2019_12_35

 Навчально-методичні посібники, інші друковані навчально-методичні праці

 1. Лубчинський А.А. Інформаційне право. Навчально-методичний посібник Камʼянець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2018. – 79 с.

Основні апробаційні, науково-популярні публікації

1. Лубчинський А.А. Першоджерела у вивченні соціально-економічних перетворень в індивідуальних селянських господарствах у часи НЕПу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотеко-знавство. Книгознавство ; вип. 5. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 110-115.
2. Лубчинський А.А. На пошану Сергія Анатолійовича. Сергій Копилов очима колег, друзів, учнів: до 55-річчя від дня народження та 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Камʼянець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / Укладачі В.А. Дубінський, В.С. Степанков. – Камʼянець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2018. С. 119-120.
3. Лубчинський А.А. Роль архівних документів у вивченні соціально-економічних перетворень на селі в часи непу. Міжнародна науково-практична конференція «Архівістика: теорія, методика, практика». Кам’янець-Подільський, 11-12 . 04. 2019. Вісник державного архіву Хмельницької обл. “Подільська старовина.” Випуск присвячений 100-річчю з часу створення комісії на Поділлі. – Хмельницький. Випуск 1(4)/2019. С. 166-169.
4. Лубчинський А.А. Торгівля в українському селі в часи непу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Випуск 18, 2019. – Т.1. – С. 31-32.
5. Лубчинський А.А. Регіональна преса в дослідженні діяльності класових селянських спілок в Україні у 20-х рр.. ХХ ст. // Архівістика : теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2021 р., м. Кам’янець-Подільський) / [ред. кол.: С.А. Копилов (співголова), А.В. Хромов (співголова), О.М. Федьков, А.Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2021. С. 131-133.
6. Лубчинський А. А. Методичні рекомендації з викладання правознавства у 2020-2021 н. р. у документах МОН України. Теоретико-методологічні та практичні аспекти підготовки та діяльності вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Вcеукраїнської науково-практичної конференції (04.12.2020 р., м. Кам’янець-Подільський) / [ред. Кол: В. А. Дубінський (співголова), О.М. Федьков (співголова), А. Л. Глушковецький та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С.31-37.
7. Лубчинський А.А. Ювіляр Лубчинський А.К. Календар знаменних і памʼятних дат Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021 рік:довідкове видання / Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Бібліотека. – Камʼянець-Подільський: Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021 – Вип. 12 С. 18-19.
8. Лубчинський А.А. Місцева та регіональна преса як джерело дослідження нової економічної політики. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 20. Т. 1. С. 38-39.

 


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури